Algemene voorwaarden en waarnemingsregeling

Algemene Voorwaarden en waarnemingsregeling van Osnabrugge Advocatuur & Advies, gevestigd te Eindhoven

Art. 1 Osnabrugge Advocatuur & Advies is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenpraktijk Mr. E.J. Osnabrugge B.V., gevestigd in Eindhoven, ingeschreven in de kamer van koophandel in Eindhoven onder nummer 17178565, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Onder partner wordt verstaan een persoon die (indirect) aandelen in Osnabrugge Advocatuur & Advies houdt. Cliënt is de natuurlijke- of rechtspersoon voor wie Osnabrugge Advocatuur & Advies een opdracht uitvoert. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.osnabrugge.org.

Art. 2 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Osnabrugge Advocatuur & Advies, de partner(s) of aan personen die in dienstbetrekking van Osnabrugge Advocatuur & Advies werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 3, mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Osnabrugge Advocatuur & Advies en al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Osnabrugge Advocatuur & Advies werkzaam zijn of waren. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door Osnabrugge Advocatuur & Advies wordt onderhouden. Osnabrugge Advocatuur & Advies is gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden dan van toepassing op lopende opdrachten.

Art. 3 Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Osnabrugge Advocatuur & Advies en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede diegenen die voor of ten behoeve van Osnabrugge Advocatuur & Advies, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Art. 4 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Osnabrugge Advocatuur & Advies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van Osnabrugge Advocatuur & Advies. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Osnabrugge Advocatuur & Advies door de cliënt betaalde honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, met een maximum van €25.000,00. Osnabrugge Advocatuur & Advies is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang cliënt zijn verplichtingen jegens Osnabrugge Advocatuur & Advies niet is nagekomen.

Art. 5 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Osnabrugge Advocatuur & Advies en cliënt door middels van elektronische mail met elkaar communiceren. Osnabrugge Advocatuur & Advies en cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht ter voorkoming van risico’s waaronder bijvoorbeeld het verspreiden van virussen.

Art. 6 Osnabrugge Advocatuur & Advies zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de cliënt gebruikelijk of redelijk is, met de cliënt overleggen. Osnabrugge Advocatuur & Advies is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Osnabrugge Advocatuur & Advies zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de cliënt nimmer rechtstreeks worden aangesproken. De cliënt vrijwaart Osnabrugge Advocatuur & Advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Art. 7 Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, berekend in eenheden van ten minste zes minuten, vermenigvuldigd met het door Osnabrugge Advocatuur & Advies (jaarlijks) vast te stellen uurtarief. Reclames en protesten met betrekking tot het berekende honorarium dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te zijn gedaan, bij gebreke waarvan het door Osnabrugge Advocatuur & Advies berekende honorarium tussen partijen bindend vast staat. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. De kantoorkosten worden door Osnabrugge Advocatuur & Advies forfaitair vastgesteld op 6% van het verschuldigde honorarium.

Art. 8 Facturering geschiedt in beginsel maandelijks, achteraf. Niettemin is Osnabrugge Advocatuur & Advies gerechtigd van cliënt een voorschot te verlangen dat in redelijkheid tot de uit te voeren werkzaamheden staat. Osnabrugge Advocatuur & Advies is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de voorschotnota zal zijn voldaan. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Betalingen dienen netto zonder recht op verrekening te geschieden. Door het enkele niet betalen binnen deze termijn zal cliënt jegens Osnabrugge Advocatuur & Advies in verzuim zijn, en is Osnabrugge Advocatuur & Advies gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten.

Art. 9 In geval van verzuim van de cliënt inzake de nakoming van diens betalingsverplichting geldt een vertragingsrente van 1% per (gedeelte van een) maand en is Osnabrugge Advocatuur & Advies tevens gerechtigd aan cliënt een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen met een minimum van €750,00.

Art. 10 Cliënt verleent Osnabrugge Advocatuur & Advies door ondertekening van de opdrachtbevestiging toestemming voor automatische verwerking van door Osnabrugge Advocatuur & Advies verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

Art. 11 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Osnabrugge Advocatuur & Advies en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit een dergelijke rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen, indien deze niet binnen een jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Art. 12 Waarnemingsregeling Osnabrugge Advocatuur & Advies: mr. E.J. Osnabrugge laat zijn dossiers bij afwezigheid en/of verhindering waarnemen door mr. C. Bonnier. Hij is bereikbaar als volgt:

SB Advocaten

Noord Brabantlaan 303
5657 GB Eindhoven

Tel: +31 (40) 213 17 14
Fax: +31 (40) 213 17 15

E-mail: chrisbonnier@sbadv.nl

© 2022 Osnabrugge Advocatuur & Advies  -  Website door Bonsai media