Privacy Statement Osnabrugge Advocatuur & Advies

Inleiding

Osnabrugge Advocatuur & Advies respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Er wordt geen persoonlijke informatie middels deze website verzameld. Deze website maakt geen gebruik van cookies. Er wordt dus geen informatie verzameld over de momenten waarop u deze website bezoekt, dan wel over uw IP-adres of browser.

Indien u naar aanleiding van een bezoek aan deze website Osnabrugge Advocatuur & Advies via e-mail om informatie verzoekt, zullen noodzakelijkerwijs gegevens van u worden gebruikt (zoals uw naam en adres of e-mailadres) om aan uw verzoek te kunnen voldoen. In dit verband zal eveneens uw privacy worden gerespecteerd. De door u aldus verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en voor eventueel aangegeven doeleinden. Uw gegevens zullen niet worden opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Osnabrugge Advocatuur & Advies verwerkt. Deze Privacy Statement is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten.

Privacy Statement

Artikel 1: Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Het is belangrijk voor u te weten wie de verwerkingsverantwoordelijke is, namelijk de ontvanger van de gegevens en dat zijn wij, Osnabrugge Advocatuur & Advies. Osnabrugge Advocatuur & Advies verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Artikel 2: Doel verwerking persoonsgegevens
Osnabrugge Advocatuur & Advies verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– innen van declaraties;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing- en communicatie activiteiten.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
1. Osnabrugge Advocatuur & Advies verwerkt (soorten of categorieën van) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening.
2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan; voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geslacht, nationaliteit.
3. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Osnabrugge Advocatuur & Advies omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Artikel 4: Grondslag verwerking persoonsgegevens
1. Osnabrugge Advocatuur & Advies verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.
2. De persoonsgegevens (kunnen) worden opgevraagd of (kunnen) worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden
1. Osnabrugge Advocatuur & Advies deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor  genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Osnabrugge Advocatuur & Advies, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
2. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
3. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Osnabrugge Advocatuur & Advies ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, belastingadviseur, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Artikel 6: Beveiliging persoonsgegevens
Osnabrugge Advocatuur & Advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 7: Bewaartermijn persoonsgegevens
Osnabrugge Advocatuur & Advies bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Artikel 8: Privacy rechten van betrokkenen
1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
2. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
3. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Osnabrugge Advocatuur & Advies
evert-jan@osnabrugge.org
Noord Brabantlaan 303 5657 GB Eindhoven
085 – 902 1621

4. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Osnabrugge Advocatuur & Advies neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Artikel 9: Gebruik social media
Op de website van Osnabrugge Advocatuur & Advies zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Twitter. Osnabrugge Advocatuur & Advies houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Artikel 10: Aanpassing privacy statement
Osnabrugge Advocatuur & Advies heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. E.J. Osnabrugge. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

© 2022 Osnabrugge Advocatuur & Advies  -  Website door Bonsai media